Vanaf 2017 hebben de 15 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant de handen ineen geslagen om de jeugdhulp in de regio te transformeren. Het doel van de transformatie was om beter passende jeugdhulp te creëren, in een betaalbaar regionaal jeugdhulpstelsel. Uit de evaluatie eind 2020 is gebleken dat het transformatieproject zeer succesvol is verlopen.

Joost Hendriks, wethouder gemeente Cuijk en bestuurlijk opdrachtgever van de Transformatieopgave Jeugd: “Ik ben trots op onze regio en op alle medewerkers van de gemeenten en jeugdhulpaanbieders die zich enorm hebben ingezet om de gevraagde verandering in de Jeugdzorg ook echt te realiseren. Daarbij zijn we ook nog eens één van de eerste regio’s in Nederland die de positieve resultaten van de transformatiebeweging kunnen presenteren.”

Jeugdigen minder snel uit huis plaatsen

Het transformatieproject moest ervoor zorgen dat jeugdigen met ernstige problemen minder snel uit huis geplaatst worden. Indien uithuisplaatsing wel noodzakelijk is, dient opname zo kort mogelijk te duren. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn diverse instrumenten ontwikkeld waarin jeugdhulpaanbieders zowel onderling als met gemeenten intensief samenwerken. Voordat een jeugdige uit huis wordt geplaatst wordt samen met jeugdhulpaanbieders onderzocht of er passende alternatieven zijn door intensieve ambulante trajecten vanuit meerdere instellingen in te zetten.

Evaluatieproces eind 2020

In het laatste kwartaal van 2020 hebben de betrokken zorgaanbieders, beleidsmedewerkers van gemeenten, medewerkers van de Toegang en Gecertificeerde Instellingen de resultaten van de transformatie geëvalueerd. Deze evaluatie is vanuit een onafhankelijk extern bureau uitgevoerd.

Passendere jeugdhulp voor alle jeugdigen in de regio Noordoost-Brabant

Uit de evaluatie bleek dat jeugdigen met complexe problemen beter zijn geholpen. Dit blijkt uit minder opnames. Dit is te verklaren doordat expertises van aanbieders gebundeld werden door intensievere samenwerking. Daarnaast zijn er nieuwe innovatieve interventies, bijvoorbeeld “de Vliegende Brigade” (extra expertise GGZ), in combinatie met bestaande lichtere hulpvormen ingezet om opname van jeugdigen te voorkomen. Tevens is het aantal gezinshuizen en trainingshuizen uitgebreid. Op deze manier werd beter passende jeugdhulp voor de jeugdige beschikbaar.

Kostendaling door investering in alternatieve vormen van jeugdhulp

Doordat er is geïnvesteerd in sneller beschikbare en beter passende jeugdhulp, is de inzet van intensieve en duurdere vormen van jeugdhulp (verblijf) afgenomen. Voor 67 jeugdigen met een complexe hulpvraag uit de regio is uithuisplaatsing voorkomen. Dit was ook het aantal dat voorafgaand aan de transformatie als doel werd gesteld.
Geconcludeerd kan worden dat het transformatieproject de samenwerking tussen aanbieders heeft verbeterd en er nieuwe innovatieve trajecten zijn ontwikkeld en het gelukt is betere hulp te bieden tegen lagere kosten.
Joost Hendriks: “Zo blijkt dus dat de hulp niet alleen beter passend was, maar ook dat de kosten per jeugdige zijn gedaald. Met een incidentele bijdrage van € 8 miljoen is een structurele kostendaling van € 1,2 tot €1,8 miljoen gerealiseerd. Daarmee is ook de doelstelling van het project behaald om bij te dragen aan de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel in Noordoost-Brabant.”

Doorgaan op deze weg

“De gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio hebben besproken wat ervoor nodig is om de behaalde resultaten te behouden en verder uit te bouwen, zodat de transformatiebeweging ook de komende jaren verder gestimuleerd wordt. Dit betekent dat succesvolle interventies in 2021 door kunnen lopen of opnieuw kunnen worden ingezet. Ik spreek dan ook het vertrouwen uit dat wij in 2021 en verder doorgaan op deze weg en nog meer jeugdigen kunnen helpen”, aldus Joost Hendriks.

Het volledige evaluatierapport bekijkt u op www.cuijk.nl/rapportjeugdhulp.