Eind 2018 heeft dorpsraad Langenboom met onderstaande 10 stippen haar visie op de ‘concept-Gebiedsvisie De Kuilen’ bij de gemeente ingediend. Mede op basis van deze reactie heeft de gemeenteraad in 2019 ‘Gebiedsvisie De Kuilen’ vastgesteld.

De dorpsraad onderschrijft als visie:

Natuur én Recreatie versterken met goede voorzieningen.

Er wordt nadrukkelijk gesproken over het toegankelijker maken van het gebied. Dat is toe te juichen. De route-gebonden en vooral stille recreatie vinden we het meeste passen bij de visie Natuurlijk(e) Recreatie.

Activiteiten die hier storend op werken moeten beëindigd worden (motorcross, belastende bedrijven). Het beheer moet goed en duurzaam geregeld worden. De toegang (voor mens en dier) verbeterd. Het gebied moet qua presentatie excelleren op landelijke uitstraling, sfeer en een eigen huisstijl. Belangrijke kans kan het maken van een nieuwe entree aan de Graafseweg worden gezien.

10 Stippen voor De Kuulen vanuit Langenbooms perspectief, die het gebied voor Langenboom nog waardevoller zullen maken:

Stip 1: Het behoud van Natuurwaarden in samenhang met de even-zo-mooie natuurpareltjes in de omgeving c.q. in de gemeente Mill. Natuur/recreatiegebied met herkenbaar, eigen, onderscheidend karakter (anders dan Hemelrijk of Kraaijenbergse plassen). Goede balans tussen respect voor natuurwaarde - duurzaam - recreatie (recreatie mag best intensiever, maar niet doorslaan met het oog op behoud/verbetering van natuurwaarde en duurzaamheid)

Stip 2: De Kuulen blijven vrij toegankelijk. Wel met aangewezen plekken voor bepaalde soorten beleving, variëteit aan (stille) recreatie en toerisme.

Stip 3: Toegankelijkheid/toegang/bereikbaarheid vergroten, verfraaien en herkenbaar maken. Moderniseren met goed straatwerk en (exclusievere) herkenbare eigen uitstraling. De ontsluiting vanuit de Graafseweg vergt een vrij lange weg door het bos tot aan de parkeerplaats bij de Kuilen. Hier zitten zeker nadelen aan daarom dienen de voordelen overtuigend aanwijsbaar te zijn en te prevaleren.

Stip 4: Betere verbinding, aansluiting en wisselwerking Kuulen en Langenboomse bossen (recreatief, sportief, educatief karakter). Uitbreiding van (stille) recreatiemogelijkheden in de bossen (trimbaan, MTB-route, ruiterpad) in directe verbinding (zichtbaar) met aangrenzende gebied rondom de Kuulen.

Stip 5: Betere verbinding, aansluiting Langenboomse kern en Kuulen en Langenboomse bossen; bijvoorbeeld verbinding met een plan Bosrand fase 4 à Kuilen (doorkijk, verhard wandel/fietspad). Ook om met de Kuulen/Langenboomse bossen Kuilen als middel de aantrekkingskracht en levendigheid van Langenboom (centrum) te vergroten (en vise versa). Daarvoor is duidelijkere en betere verbinding noodzakelijk.

Stip 6: Betere verbinding een aansluiting met omliggende vergelijkbare natuur/recreatiegebieden (Maashorst, Millse spoor, Tongelaar, Raam) d.m.v. mooie fiets/wandelroutes.

Stip 7: Kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie (bed & breakfast, groepsaccommodatie, mini-camping/kleinschalig kamperen, restaurant, horeca. Dagrecreatie passend bij de omgeving, stille actieve/sportieve recreatie in natuurlijke omgeving. Horeca: Restaurant dat zich richt op exclusievere doelgroep met A-locatie Kuulen (denk bijv. aan bomenpark Heesch).

Stip 8: Geen permanent (of semipermanent), hoogwaardig wonen direct aan de Kuulen (te veel belasting waar te weinig mensen van profiteren), maar een steenworp verderop i.c.m. met een plan Bosrand fase 4. Geleidelijke overgang naar hoogwaardiger, groener richting Kuilen.

Stip 9: Mogelijkheid tot een beperkt aantal grootschalige(re) evenementen. Wel denken we dat het goed is als wordt toegezien op een verantwoorde spreiding (zodat het leuk blijft) en dat deze optie vooral gericht op inwoners uit de gemeente. Met het oog op behoud van een "jeugdig" karakter bij de Kuilen. Daarbij ook speeltuin en andere voorzieningen

Stip 10: Lokale initiatiefnemers, investeerders kans geven om stip 9 en 7 te realiseren.

Het zal duidelijk zijn dat een grootschalig vakantiepark niet in onze visie past, net zo min als binnen de ‘Gebiedsvisie De Kuilen’ van de gemeenteraad en dus ook niet in het nog nader uit te werken nieuwe bestemmingsplan.
Daarom rekenen wij erop, samen met de vele ondertekenaars van de Reddekuilen-petitie, dat de gemeente het grootschalige vakantiepark-plan niet gaat goedkeuren.

Dorpsraad Langenboom; namens deze, Paul Vogels