Handhavers en toezichthouders van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan met ingang van 20 april kleine draagbare camera’s inzetten om hun eigen veiligheid en dat van de burgers zoveel mogelijk te waarborgen.

De aanschaf van de bodycam houdt verband met de aanpak van de ondermijnende criminaliteit, een belangrijk aandachtspunt van de gemeenten in het basisteam Maas en Leijgraaf (Uden, Landerd, Boekel en de vijf Land van Cuijk gemeenten).

De bodycams worden niet heimelijk, maar duidelijk zichtbaar gedragen. Burgers krijgen een mondelinge waarschuwing als de handhaver of toezichthouder een opname start. Op de gemeentelijke websites komt informatie over de toegang tot de opnames, hoe lang de opnames bewaard worden en op welke wijze een burger die gefilmd is een inzageverzoek kan indienen. De reden hiervoor is niet alleen burgers netjes te informeren over de bodycams, maar ook het preventieve effect zo groot mogelijk te maken.

Verschillende projecten in andere gemeenten hebben inmiddels laten zien dat het gebruik van bodycams het werk van handhavers en toezichthouders veiliger maakt. Als zij desondanks slachtoffer worden van agressie of geweld kan de politie de beelden achteraf gebruiken voor de opsporing van de daders of de bewijsvoering van een strafzaak.

Privacy

Bodycams beperken de privacy van personen die in beeld komen: de burger, maar ook de handhavers en toezichthouders zelf. Zo’n inbreuk op dit belangrijke grondrecht is wettelijk verboden, tenzij sprake is van een gerechtvaardigd belang. Dat is het geval, omdat de gemeenten Cuijk, Grave en Mil en Sint Hubert met de bodycams de veiligheid van handhavers en toezichthouders willen vergroten. Dan nog mogen de bodycams pas worden ingezet als ze noodzakelijk zijn. Ook dat is het geval. Bij de afweging van twee belangrijke rechten, de veiligheid van de handhaver of toezichthouder enerzijds en de privacy van betrokkenen anderzijds, weegt de veiligheid van de handhaver of toezichthouder zwaarder. Daarom vinden de gemeenten dat de inzet van bodycams proportioneel is. De schending van de privacy van alle betrokkenen (burgers, handhavers én toezichthouders zelf) wordt overigens zo klein mogelijk gehouden door beschermingsmaatregelen te treffen en deze schriftelijk vast te leggen in een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Daarin staat onder meer dat de bodycams preventief worden ingezet en niet repressief. Ook worden er met de bodycams zo min mogelijk opnames gemaakt: uitsluitend als de handhaver of toezichthouder in een situatie terechtkomt die uit de hand loopt of uit de hand dreigt te lopen. Hierdoor worden de privacy-risico’s bij voorbaat al beperkt. Ook worden de opnames zo kort mogelijk bewaard en voor zo min mogelijk doelen gebruikt. Ze worden zeer beveiligd opgeslagen en kunnen uitsluitend worden uitgelezen door een klein aantal geautoriseerde gebruikers voor een zeer beperkte set aan doelen.

Training

Een zwaar middel als een bodycam mag alleen maar worden ingezet als minder ingrijpende middelen ontoereikend zijn. De gemeenten hebben voortdurend aandacht voor de veiligheid van de handhavers en toezichthouders en er zijn al allerlei maatregelen getroffen. Zo hebben alle handhavers de cursus RTGB (Regeling Toetsing Geweldbeheersing) gevolgd. Desondanks kunnen zich situaties voordoen waarbij agressie en geweld niet kunnen worden voorkomen. De bodycam brengt een essentieel nieuw element in: het preventieve de-escalerende effect dat camera’s hebben op het gedrag van mensen. Mensen die weten dat ze worden gefilmd houden zich beter aan de regels. Er is geen ander middel beschikbaar waarmee hetzelfde effect kan worden bereikt.