Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft besloten om medewerking te verlenen aan het principeverzoek ‘Natuurparel De Kuilen’. Daarmee staat – in principe – de weg open voor het doorlopen van een procedure voor de realisatie van een recreatiebedrijf in dit gebied terwijl tegelijkertijd de natuurwaarden versterkt worden.

Gebiedsvisie

De Kuilen is een natuur- en recreatiegebied gelegen tussen Mill en Langenboom. In de gebiedsvisie voor De Kuilen, op 7 februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld, worden ondernemers uitgenodigd om met initiatieven te komen die enerzijds bijdragen aan de natuurkwaliteiten van het gebied en die anderzijds de recreatiemogelijkheden versterken. In de uitwerking van een dergelijk initiatief vormen deze twee aspecten belangrijke toetsstenen voor het college.

Principeverzoek

Op 15 maart 2021 is door Marcel Arts en diens partner Patricia Banken uit Mill, een initiatief ingediend in de vorm van een principeverzoek, ‘Natuurparel De Kuilen’ geheten. Een principeverzoek moet gezien worden als een eerste aftasting tussen wat – in dit geval – een ondernemer wil en wat de gemeente beoogt. Alleen als de belangen van beide partijen verenigbaar zijn, kan een formele procedure zoals een bestemmingsplanwijziging of een vergunningsaanvraag verder ter hand worden genomen. Toen bekend werd dat een ondernemer een principeverzoek voor een recreatiebedrijf had ingediend, kwamen veel reacties los vanuit de omgeving. Velen uitten hun zorgen. Men vreest achteruitgang van de (natuur)kwaliteit, men zet vraagtekens bij de omvang van het initiatief en men verwacht overlast van verkeer en geluid.

Voorwaarden

Het college toetst niet alleen aan de gebiedsvisie en andere relevante beleidsdocumenten, maar neemt ook reacties uit de omgeving serieus en heeft daarom nadere voorwaarden gesteld aan de medewerking van de plannen van de ondernemer. Zo stelt het college als voorwaarde dat een deel van de voormalige crossbaan ‘teruggegeven wordt aan de aan de natuur’ en dat het aantal beoogde campingplaatsen flink wordt verminderd (geen 225 maar max 150). Ook wil het college dat wordt afgezien van de beoogde groepsaccommodatie en de mogelijkheid tot het geven van feesten en partijen. Ook dient bodemsanering van de crossbaan plaats te vinden, moeten diverse geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen en dient de verkeersstroom goed
geregeld te worden. Wat dit laatste betreft, het college wil het campingverkeer scheiden van het verkeer dat in de zomertijd het zwemstrand bezoekt. Daarvoor is een tweede ontsluiting naar de Graafseweg noodzakelijk.

Versterking

Het college verwacht dat met het initiatief veel nieuwe natuur wordt gerealiseerd maar ook dat bestaande natuur wordt versterkt en in stand wordt gehouden. Dus dat de ontwikkeling van Natuurparel De Kuilen niet alleen een versterking van de recreatiemogelijkheden in de gemeente betekent, maar ook een versterking van de kwaliteiten van het gebied De Kuilen.