Op 10 juni jongstleden werden we geconfronteerd met de nieuwe plannen in het landelijk gebied. Het kabinet presenteerde ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied’ waarmee uiteindelijk een reductie van ammoniakuitstoot wordt beoogd van gemiddeld 42% in Noord-Brabant. Onze boeren moeten dit ‘even gaan doen’ en krijgen tot 2030 daarvoor de tijd. Er wordt 25 miljard aan belastinggeld vrijgemaakt om deze doelen te realiseren.

De eenzijdige blik op vermindering van stikstofuitstoot voor natuur, is tergend. In onze omgeving van Noord Oost Brabant heeft 17% (59.200 mensen) van de beschikbare werkgelegenheid, een functie in de Agrofood. Hierin is de primaire productie een belangrijke steunpilaar voor de kenniseconomie in de Agrofood. Onze agrarische ondernemers hebben het potentieel om over te gaan op een circulair voedselsysteem, waarin ze de slimste en meest duurzame agrofood producenten van Europa worden. De huidige stikstofproblematiek, heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, dat het huidige productiesysteem idealer zou moeten functioneren. Dit vraagt om verandering, innovatie, circulair denken, dat is ‘transitie landbouw’. De nieuwste saneringsplannen dienen dit doel totaal niet.

De transitie landbouw heeft tijd nodig en een haalbaar kader vanuit de overheid. Wij zijn niet tevreden met de suggestie van de minister van LNV ‘om deze zomer ketenpartijen de opdracht te geven om concrete acties te ondernemen die het verdienvermogen van de duurzame boer verbeteren. Mocht dit onvoldoende van de grond komen, dan volgen wettelijke verplichtingen.’

De melkveehouderijsector is in Brabant de afgelopen jaren al met circa 15% gekrompen. Verder is de pelsdierhouderij verdwenen en daarnaast hebben veel gezinsbedrijven in de varkenshouderij meegedaan aan de regeling sanering varkenshouderijen. Wanneer zijn minder boeren niet meer de oplossing en komt ons CDA in Den Haag op voor de agrarische ondernemers met toekomstperspectief? Minder dieren lijkt wel een doel op zich, in plaats van het dienen van een doel.

De CDA-afdeling Land van Cuijk is van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Geef onze agrarische ondernemers een haalbare opdracht en spreek dit kabinet aan op een serieuze dialoog met de sector. Wij roepen de CDA-Tweede Kamerfractie op geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen. Tevens roepen wij de CDA-Statenfractie uit Noord-Brabant op, om in gelijke strekking protest aan te tekenen bij Gedeputeerde Staten. Het CDA moet ernaar streven dat er wetgeving komt die gebaseerd is op feiten en cijfers, waarmee haalbare doelen worden bepaald. De huidige plannen passen niet bij de uitgangspunten van het CDA.

De provincie Brabant mag niet akkoord gaan met deze ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven.

CDA Land van Cuijk