De nieuwe vmbo-school in Mill is pas geslaagd als ouders en toekomstige leerlingen over een aantal jaren met trots kunnen zeggen “De regionale vmbo Peelrand is onze school”.

De vrijheid van ouders om een eigen school te stichten die past bij hun eigen overtuiging en opvoeding is stevig verankerd in onze Grondwet. Als gevolg hiervan heeft Nederland van oudsher een gevarieerd aanbod aan scholen, zodat ouders een school kunnen kiezen die bij hen en hun kinderen past. Als die school er niet is, kunnen ouders onder voorwaarden zelf initiatief nemen tot het stichten van een school. Traditioneel waren ouders dan ook vaak direct betrokken bij het bestuur van de school, onder meer via schoolverenigingen. 

Door de connectie van de school met zijn omgeving zoals basisonderwijs, bedrijfsleven, zorg, kinderopvang, de senioren hobbyclub, sportclubs, etc. staat de school midden in de samenleving. Hierdoor ontstaat betrokkenheid van de leerling en school met zijn omgeving. 

Dat is van oudsher het fundament van de dorpen in onze regio.

Maar welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen jaren in onderwijsland?

Achtergrond 

Al tientallen jaren heeft in het onderwijs flinke schaalvergroting plaatsgevonden, met als doel de kwaliteit van bestuur te vergroten. Als gevolg van deze schaalvergroting wordt het ‘bevoegd gezag’ momenteel in veel gevallen gevormd door een professioneel stichtingsbestuur bestaande uit meerdere scholen. In 2023 zijn er 287 besturen voor 656 scholen met 4469 afdelingen in het voortgezet onderwijs (bron: deelrapport De staat van het voortgezet onderwijs 2023 door de inspectie van het onderwijs).

Met deze schaalvergroting is de positie van ouders verzwakt. Ze maken niet langer deel uit van het bestuur en worden steeds vaker gezien als (lastige) consument. De school als gemeenschap, waarin leraren, leerlingen en ouders samenwerken aan goed onderwijs raakt hierdoor in het gedrang. Ouders kennen de mensen niet meer die eindverantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hun kind. Het is daarom tijd om de positie van ouders, leerlingen en leraren weer te versterken en de afstand tussen klas en bestuur te verkleinen.

Dit kan alleen door de zeggenschap over het onderwijs neer te leggen op school. Met kleinschaliger onderwijs waar men elkaar kent, het kind centraal staat, de ouder serieus wordt genomen, de leraar wordt gewaardeerd en de schoolleiding dienend is aan wat er gebeurt in de klas.

Vrijheid van onderwijs is een groot goed, mits dit samen gaat met kwaliteit van onderwijs en een kleinschalige schoolcultuur, waarin leerlingen de hoogste prioriteit hebben. Scholen moeten bij uitstek gericht zijn op het beste uit leerlingen halen.

De regionale vmbo Peelrand

Wij vinden het belangrijk dat een school een thuis moet zijn, een plek waar leerlingen zich in balans kunnen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Wij kunnen ons dan ook vinden in de standpunten van de organisatie Ouders & Onderwijs die onder andere gaan over het behouden van kleinschaligheid in het onderwijs en laten terugkeren waar die is verdwenen.

De organisatie Ouders & Onderwijs is een organisatie die zich inzet voor het beste onderwijs voor onze kinderen en helpt ouders door ze te versterken. Wij verwijzen graag naar deze site, omdat het belangrijk is dat de stem van ouders wordt gehoord!