Onder het motto "Geef Iedereen Ruimte" heeft het Platform Toegankelijk Mill onlangs een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van trottoirs in Mill, Wilbertoord, Langenboom en Sint Hubert.

Het uitgevoerde onderzoek heeft geresulteerd in maar liefst 182 waardevolle waarnemingen, opmerkingen en suggesties. Het heeft de focus gelegd op de blokkades en hindernissen  die mensen met een handicap en beperkte mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouderen en mensen met kinderwagens, dagelijks ondervinden en gebrek aan handhaving.

Vandaag werden bij de kerk in Mill spandoeken opgehangen met een duidelijke boodschap: “Wij steken zomaar over”

Deze spandoeken doen een beroep op de inwoners, en met name aan verkeersdeelnemers, om uiterst oplettend te zijn en rekening te houden met de problemen waarmee voetgangers met beperkte mobiliteit worden geconfronteerd op het trottoir en bij het oversteken. 

Het hoofddoel is het bewustzijn vergroten over de obstakels die deze personen dagelijks tegenkomen en het pleiten voor veilige, toegankelijke trottoirs zonder enige vorm van blokkades. 

Uit ons onderzoek kwamen diverse essentiële thema’s naar voren, waaronder verkeerd geparkeerde auto's en fietsen, belemmeringen op trottoirs zoals reclameborden en straatmeubilair, overhangende begroeiing, het gebrek aan doeltreffende handhaving en risicovolle oversteekpunten. Daarnaast werden eveneens vraagstukken aangestipt, zoals onverharde trottoirs, oneffenheden, en abrupte beëindigingen van trottoirs door opritten.

Het gebrek aan handhaving werd onomwonden als de ernstige tekortkoming van de gemeente aangewezen. Deze nalatigheid benadrukt dat door het niet uitvoeren van handhavingstaken, de gemeente mede verantwoordelijkheid draagt. Hierdoor is de gemeente een cruciale en doorslaggevende factor geworden die in grote mate bijdraagt aan de voorkomende obstakels op trottoirs. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het formuleren van een plan van aanpak. Tevens wordt een loopbeleid voorgesteld met als doel ervoor te zorgen dat trottoirs volledig vrij zijn van hindernissen en veilig voor alle voetgangers. Daarnaast werkt het Platform een idee uit om tot stringentere handhavingsmaatregelen te komen. 

Op woensdagmiddag 20 september zal het Platform het volledige rapport, met daarin de bevindingen en aanbevelingen, officieel aanbieden aan wethouder David Sölez van de gemeente Land van Cuijk. 

Het Platform, onderdeel van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk, is vastberaden om in nauwe samenwerking met de inwoners en gemeente oplossingen te realiseren voor het verbeteren van de toegankelijkheid van trottoirs. Het ultieme doel is om ervoor te zorgen dat deze trottoirs voor iedereen vrij zijn van obstakels. 

Het rapport draagt de titel "Je gaat het pas zien als je het door hebt", gebaseerd op een Cruijffiaanse paradox, met als subtitel "Het trottoir is van iedereen en hoort obstakelvrij te zijn".