De gemeente Land van Cuijk heeft de begroting voor 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van het opbouwen van de nieuwe gemeentelijke organisatie en het (her)ijken van beleid uit de vijf voormalige gemeenten.

Land van Cuijk presenteert dit jaar een positief sluitende begroting en heeft een gezonde financiële positie. De begroting wordt op 9 november behandeld in de gemeenteraad.

‘Samen bouwen aan een duurzaam én vitaal Land van Cuijk’. In deze zin, afkomstig uit de Begroting 2023, staat de kern van wat we als gemeente willen zijn. Sinds het gemeentelijk samengaan, per 1 januari 2022, wordt hard gewerkt om deze doelstelling te bereiken. 

Het college van B&W presenteert dan ook met trots een positief sluitende begroting voor 2024. Alle ambities die in de kadernota zijn benoemd zijn verwerkt in de begroting voor volgend jaar. Indien mogelijk is er ook al aandacht gegeven aan opvolging van moties, zoals de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld woningbouw. Wethouder Maarten Jilisen: ‘Met een positief sluitende begroting, een lage schuldquote en het ruime weerstandsvermogen hebben we een gezonde financiële basis. Daar ben ik uiteraard heel erg blij mee. Met deze gezonde financiële basis, kunnen we de dingen doen die nodig zijn voor onze inwoners.’

Toen de kadernota werd gepresenteerd was er nog onduidelijkheid over de beschikbare middelen voor de begroting van 2024. Dit door de nog te verwerken meicirculaire 2023, de resultaten uit de jaarrekening van 2022 en de zomerrapportage van 2023. In de tussentijd is inzicht verkregen in deze cijfers en kan de gemeente Land van Cuijk een structureel sluitende begroting presenteren voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 is er nog veel onduidelijkheid over de financiële ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid. De gemeente Land van Cuijk presenteert voor deze jaren het huidige tekort zoals ook in VNG-verband is afgesproken. 

Gemeente Land van Cuijk heeft zich, mede op basis van het raadsprogramma dRaad, gebogen over een langetermijnvisie op diverse beleidsterreinen. Wensen op het gebied van onder andere woningbouw, duurzaamheid, klimaatbestendigheid, bestaanszekerheid en betrokkenheid door inwoners, krijgen steeds meer concreet vorm in de ontwikkelde of nog te ontwikkelen visies. Alle visies en plannen samen schetsen het gewenste toekomstbeeld voor de gemeente Land van Cuijk. 

De begroting 2024 vindt u hier: Document LvC - 2023-R-150a Programmabegroting 2024 Land van Cuijk - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).