De kadernota 2017-2020 sluit met een positief resultaat. Weliswaar een mager resultaat dat weinig ruimte biedt voor nieuw beleid maar de VKP ziet kansen die we samen met onze inwoners en de diverse dorps- , wijk- en adviesraden op gaan pakken in het belang van een duurzame toekomst van onze gemeente.

Ondanks de tevredenheid over de ambtelijke organisatie CGM (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) streeft de VKP naar het verbeteren en moderniseren van de dienstverlening. Ondanks de verregaande digitalisering moeten we als gemeente telefonisch goed bereikbaar blijven, dit blijft een punt van aandacht. Naast de ambtelijke samenwerking (CGM) staat de VKP volledig achter het besluit voor het onderzoeken naar de beste vorm voor bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Cuijk.

Tijdens de rondgang voor de toekomstvisie in alle kernen zijn diverse ideeën voor de toekomst van onze gemeente en specifiek de vier kernen opgehaald. Een belangrijk onderwerp hieruit is de woningbouw. Jong en oud geven aan graag in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. De VKP constateert dat er gebouwd wordt in alle kernen echter de bouw in de sociale huursector blijft achter op de behoefte. Om woningbouw bij met name de jeugd te stimuleren heeft de gemeente diverse mogelijkheden. Vanuit de werkgroep toekomstvisie is het idee ontstaan om alle mogelijk betrokken op het gebied van woningbouw samen te brengen met de jeugd middels het organiseren van een infoavond (gezamenlijke motie unaniem aangenomen).

Naast een goede oost - west verbinding is het openbaar vervoer binnen de regio een probleem. Om dit probleem om te zetten in kansen heeft er o.a. een pilot-project mobiliteit gelopen in Sint Hubert. De VKP ziet graag dat dit voorbeeld een vervolg krijgt. Provincie en gemeente moeten samen invulling geven aan: kleinschalig openbaar vervoer, “innovatieve” vervoersmogelijkheden en de daarbij noodzakelijke ondersteunende diensten.

De VKP gaat en staat voor een duurzame leefomgeving. Inwoners dienen in een vroeg stadium betrokken te worden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft het college toegepast bij de overlastgevende bomen in Langenboom en de lopende planvorming in Wilbertoord. De VKP heeft begrepen dat in de Dorpsstraat in Langenboom een veilig- en begaanbaar doorlopend trottoir ontbreekt. Daarom heeft de VKP een voorstel, incl. financiële onderbouwing, ingediend om het trottoir te verlengen. (Het amendement werd mede ondersteund en aangenomen door AB’90 en CDA)

Het energiegebruik van ons maatschappelijk vastgoed moet omlaag. Wat betreft de realisatie ziet de VKP de samenhang met het onderzoek van de herpositionering van het maatschappelijk vastgoed.

De kanteling op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorgverlening is 1½ jaar geleden begonnen. Zorg-coöperaties zijn opgericht en de sociale kernteams zijn opgestart. Daarbij vraagt de VKP extra aandacht voor de jeugd en de toenemende groep ouderen. Bij jeugd investeren aan de voorkant om dure trajecten te voorkomen en ook in 2017 uitvoering geven aan de nota ouderenbeleid. Daarnaast is de administratieve ondersteuning van de SWOM gewaarborgd, zodat zij haar taken kan blijven uitvoeren.

Het proces tot herziening van het subsidiebeleid is middels een raadsbrede werkgroep opgestart. De insteek is dat je als vereniging een stimuleringsbijdrage krijgt voor de maatschappelijke bijdrage die je op een effectieve en efficiënte wijze levert. Het doel daarvan is de samenwerking van verenigingen en participatie van de inwoners in de leefomgeving van de kernen van onze gemeente bevorderen.

Sjors van Kempen en Anne Derks

www.vierkernenpartij.nl