Als CDA zijn we verbaasd dat er weinig beweging zit in onderwerpen waarover wij als raad ons het afgelopen jaar over hebben uitgesproken.

Mede op verzoek van het CDA zou er een onderzoek plaatsvinden naar de realisatie van zonnepanelen op daken van gemeenschapsaccommodaties en de mogelijkheden voor grondprijsdifferentiatie met mogelijke verlaging van de grondprijzen. Verder zouden er initiatieven worden ontplooit met betrekking tot een woonwinkel en burgerparticipatie bij grondonderhoud worden opgestart. We zien dat er in geval van deze onderwerpen geen zichtbare vooruitgang is geboekt.

We vinden dit als CDA fractie bijzonder, de raad heeft immers weinig onderwerpen op de agenda staan, zelfs dan nog wordt de uitvoering van deze besluiten vooruitgeschoven. Wat ons betreft moet het gemeentebestuur meer ambitie tonen, ook als er niet veel budget beschikbaar is. Niet inkakken, maar doorpakken!

Voor het komende jaar stuurt het CDA wederom aan op een onderzoek gemeentelijke kerntaken. Verder is het CDA voorstander van aanpassingen binnen het communicatiebudget en het onderhoud van wegen en openbaar groen. Op dit vlak roepen we op om extra aandacht te besteden aan wandel-, fietspaden en groenstroken in de woonwijken, liefst in combinatie met burgerparticipatie.

Vorig jaar heeft het CDA voorgesteld om een duurzaamheidsplatform op te richten. Dat kreeg toen nog weinig gehoor, we zijn positief gestemd over het aankomende project ‘Mill gaat voor groen’. Wat ons betreft worden de inwoners actief bij dit proces betrokken.

Het CDA is verder van mening dat er substantieel goedkopere woningen beschikbaar moeten komen in huur- en koopsector en dat de gemeente een pro-actievere houding dient te hebben als het gaat om faciliteren, verbinden en regisseren van nieuwe ontwikkelingen. De gemeente als woonregisseur!

Een woonregisseur met als houding dat de vraag het programma bepaalt en niet andersom. Verder roept het CDA op om open te staan voor nieuwe en creatieve ideeën zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke woningen, kamerverhuur en het geschikt maken van bestaande gebouwen voor wonen.

Vorig jaar werd het Merlet-college in Mill wederom uitgeroepen tot excellente school. We mogen trots zijn dat we een school met zulke onderwijskundige kwaliteit binnen onze gemeentegrens hebben. Wat ons echter zorgen baart is het signaal vanuit de basisscholen dat de leesvaardigheid en het leesniveau van basisschool leerlingen onder druk staat. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen binnen de vier muren van het schoolgebouw. Kinderopvang, bibliotheek en ouders hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het CDA roept het college op om integraal met onderwijs en biblioplus te kijken hoe de neerwaartse kwaliteit van het lezen gekeerd kan worden.

Op het gebied van het lokale senioren beleid blijkt dat er hiaten zijn ontstaan door de bezuinigingen op de budgetten voor de SWOM en Sociom. Het CDA heeft al langer gepleit voor een oplossing om de infrastructuur die deze partijen hebben opgebouwd niet verloren te laten gaan. Het is de hoogste tijd dat die oplossing geboden wordt. Wat het CDA betreft kan de hiervoor reserve vanuit het WMO-budget hiervoor ingezet worden. De SWOM heeft het water al een jaar aan de lippen staan; het wordt tijd voor een oplossing!

Met vriendelijke groeten,

CDA Raadsleden
Edwin van Schipstal, Maarten van Gemert, Peter Cornelissen en Mark Janssen