Het is goed om te constateren dat de meerjarenbegroting 2017-2020 met een positief resultaat sluit. Dit is noodzakelijk om meer spek op de ribben te krijgen voor de algemene reserve van onze gemeente.

De VKP staat volledig achter het besluit om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Cuijk. De VKP ziet dit proces met vertrouwen tegemoet en zal de uitkomsten respecteren in het belang van onze inwoners.

Tijdens de behandeling van de kadernota 2017 heeft de VKP, gesteund door de gehele raad, het college opgeroepen om samen met de raad een infoavond op het gebied van huisvesting (in welke vorm dan ook) te organiseren, te beginnen met de jeugd. Het doet de VKP deugd dat dit is opgepakt met als resultaat een infoavond op 24 november a.s. in Myllesweerd. We hopen op deze avond nadrukkelijk van onze (jeugdige)inwoners te horen welke behoefte er is op het gebied van huisvesting.

De VKP is van mening dat inwoners in een vroeg stadium betrokken dienen te worden bij de toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente. Een taak voor zowel gemeente als ondernemers. Communicatie is het sleutelwoord tot succes. Een goed voorbeeld hiervan is het realiseren van een veilig begaanbaar en goed doorlopend trottoir in de Dorpsstraat in Langenboom. De VKP is hiervoor, bij de behandeling van de Kadernota 2017, met een voorstel gekomen (incl. financiële onderbouwing) dat de steun kreeg van AB’90 en het CDA.

Op het gebied van duurzaamheid is een onderzoek gestart naar het energiezuiniger maken van gemeentelijke gebouwen waardoor deze qua exploitatie ook goedkoper zullen zijn. De VKP ziet hierbij een samenhang met het onderzoek naar het maatschappelijk vastgoed en het gemeentelijk accommodatiebeleid in de kernen. Dit voor de haalbaar- en betaalbaarheid op de langere termijn.

De grote kanteling in onze samenleving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorgverlening is bijna 2 jaar geleden begonnen. Er is veel werk verzet en er zijn prima initiatieven ontstaan. Daarnaast vraagt de VKP nogmaals aandacht op het gebied van zorg voor de jeugd. Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is een groot probleem wat helaas door velen niet (h)erkend wordt. De oproep van de VKP is: blijf investeren aan de voorkant en handhaaf wet- en regelgeving. Zo voorkomen we dure trajecten achteraf.

Omdat wij als gemeente nauwelijks mogelijkheden hebben op het gebied van handhaving heeft de VKP het college middels een motie, gesteund door de voltallige raad, opgeroepen te onderzoeken wat de mogelijkheden voor striktere handhaving zijn.

Het is goed om te constateren dat er een “werkbudget” is gereserveerd voor de uitvoering van de WMO en het sociaal domein om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Nu de uitkomsten van de septembercirculaire bekend zijn, is het de vraag of dit “werkbudget” toereikend zal zijn aangezien het Rijk een fikse korting heeft toegepast op het beschikbare budget. Omdat wij als gemeente een zorgplicht hebben betekent dit dat er voor de gemeente Mill en Sint Hubert financiële risico’s op de loer liggen.

Het proces tot herziening van het subsidiebeleid is in gang gezet. Hiermee willen we de samenwerking van verenigingen en deelname van inwoners aan hun leefomgeving bevorderen.

Samen met onze inwoners, ondernemers en de dorps- , wijk- en adviesraden wil de VKP de uitdagingen die op ons pad komen op- en aanpakken.

Met hartelijke groet,
VKP
www.vierkernenpartij.nl