Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2017 vastgesteld. Het CDA heeft direct aangegeven in te stemmen met de begroting. In onze opvatting kun je eigenlijk niet tegen stemmen. Je zegt dan immers ook nee tegen alles waarvan je vindt dat het goed gaat.

Tevreden

Voor wat betreft de inhoud van de begroting is het CDA best tevreden. Al ruim twee jaar pleit het CDA voor een reservepotje voor het sociaal domein. Voor onverwachte problemen in de zorg van jong tot oud heeft het CDA graag wat achter de hand. Vanaf 2017 zal die reserve er eindelijk zijn. Of het geld nodig is zal de toekomst uitwijzen. Het CDA heeft de suggestie gedaan om het eventueel in te zetten voor problemen door drank en drugsgebruik door de jeugd en we hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de bestijding van laaggeletterdheid en taal- en leesachterstand bij de basisschool jeugd.
In het komende jaar wordt er ook besloten over het nieuwe subsidiebeleid. Het CDA is benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor de verenigingen in onze gemeenschap. Een gezond verenigingsleven dat veel mensen met elkaar verbind moet het uiteindelijke resultaat zijn. De herziening van het beleid moet geen doel op zich zijn.

Minder tevreden

Het is geen geheim dat het CDA voorstander is van één gemeente Land van Cuijk. In de laatste jaren zijn er nauwelijks raadsvergaderingen waar nog veel besluiten genomen worden die nog echt over onze gemeente gaan. Om tóch invloed te kunnen hebben op onze directe omgeving heeft het CDA herhaaldelijk aan het college gevraagd om de gemeenteraad eerder in besluitvormingsprocessen te betrekken, zodat we aan het einde van de rit niet alleen mogen kiezen tussen ja of ja. Het geeft meer ‘zin ‘ aan de rol van de raadsleden. Zoniet, dan is het nogmaals een bevestiging dat we geen gemeenteraad en college in stand moeten houden om eens per zes weken een uurtje bij elkaar te zijn. Daarnaast is de financiële ruimte al een paar jaar te beperkt om tot nieuw beleid te komen. Gelukkig ziet het er vanaf 2018 weer iets beter uit.

Woningbehoefte

Wellicht is het u niet ontgaan dat het CDA de afgelopen weken aandacht heeft geschonken aan de woningbouw in onze gemeente. Of liever gezegd aan het gebrek aan passende en betaalbare woningen. Want dat kan toch wel worden gezegd, gelet op de vele reacties die ons de afgelopen tijd bereikten. Wij doen een dringend beroep op het college om uw oor nog meer te luister te leggen bij onze inwoners. Neem de in onze gemeenschap levende woonwensen serieus en faciliteer deze waar nodig en mogelijk. Niet los hiervan constateren wij dat het college nog steeds erg aanbod gericht denkt, en stuurt op aanbod in plaats van op vraag. Wij wijzen hierbij nog maar weer eens op de vele witte vlekken niet alleen hier in het centrum maar ook daarbuiten. Wij geloven van harte dat ontwikkelaars in staat zijn mooie plannen te bedenken, maar het zou het college toch wat waard moeten zijn om de inwoners zelf een prominentere rol te geven bij de invulling hiervan.

Namens de CDA-fractie Mill en Sint Hubert,
Edwin van Schipstal