Voor het eerst in 8 jaar ofwel in 2 raadsperiodes is de begroting door alle politieke partijen met instemming aangenomen.

In alle vorige edities stemde Dorpslijst Langenboom tegen de begroting vanwege de stijgende OZB. De onroerendzaakbelasting en reinigingsheffingen worden niet verhoogd en de tarieven rioolheffing worden ook nog eens flink verlaagd.
Hoewel het een lange zit was, was van politiek spervuur geen sprake. Integendeel, de discussies werden in een constructieve houding gevoerd, waarbij de portefeuillehouders niet in problemen kwamen.

Een begroting van 26 miljoen

De begroting van onze gemeente bedraagt ruim 26 miljoen euro en is meerjarig sluitend. Dat wil zeggen een structureel overschot in 2018 van €100.000 oplopend tot ruim €300.000 in de volgende jaren. De bedoeling van het college is wel deze bedragen grotendeels te reserveren, omdat de reserves in het verleden nogal geslonken waren.

De begroting is verdeeld in een zestal programma’s, waarin telkens wordt aangegeven wat de gemeente wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. En wat de verwachte opbrengsten en kosten zijn. In grote lijnen was de raad met alle programma’s akkoord, slechts bij kleine onderdelen probeerden AB’90, CDA en VKP met moties (dwingende opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen of aanvullingen op de begroting) hun wensen te verzilveren.
AB’90 en onderhoud openbaar groen
Zo diende AB’90 een amendement in om de onderhoudskwaliteit met een flinke investering van specifieke openbare ruimtes te verbeteren. Met name VKP vond het amendement niet goed en vroeg het om te zetten in een motie, waarbij het college verzocht werd met een raadsvoorstel te komen over onderhoud van het openbaar groen. Unaniem aangenomen.

CDA en woonwensen

CDA drong er bij het college op aan om beter naar de mensen te luisteren om woonwensen in een bouwprogramma om te zetten. Ook meer particulier initiatief stimuleren.

CDA, AB’90 en VKP met jongerenwerk

Het CDA signaleerde terecht dat de doorlopende zorgketen voor onze jongeren, zoals jongerenwerk, coaching onvoldoende door Sociom wordt uitgevoerd vanwege tijd- en geldgebrek. Met een amendement wilde het CDA € 25.000 euro extra inzetten voor het brede lokale jongerenwerk.

VKP had graag het voorstel onderbouwd willen zien en vond het te kort door de bocht. AB’90 zocht de oplossing in herverdeling van taken bij Sociom en stelde voor de coördinatie van vrijwilligerswerk bij Sociom weg te halen en onder te brengen in een nieuw vrijwilligerssteunpunt. Sociom zou dan meer aandacht aan jeugdzorg kunnen besteden. De wethouder beloofde met Sociom in gesprek te gaan en het amendement werd weggestemd.

VKP en bestuur

VKP zag graag dat de ambtenarenorganisatie CGM efficiënter gaat werken, dat zou beter kunnen als de drie gemeenten eenduidige opdrachten verstrekken. In het verlengde hiervan uitte de VKP nogal wat zorgen over de toekomst Land van Cuijk: “College, hoe nu verder en blijf aan de gesprekstafel”. VKP verzocht het college een lijst van vrijwilligers in onze gemeente op te stellen en te onderzoeken of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wenselijk is.

Dorpslijst Langenboom

Dorpslijst Langeboom had geen goed woord over deze begroting. Hoezo? Nou, zij mengde zich namelijk helemaal niet in de discussie om na drieënhalf uur met een knikje in te stemmen met de begroting.

Theo van Eenbergen AB’90