Henk Ermers aan het woord bij de startbijeenkomst voor een dementievriendelijke gemeente op 26 februari in Myllesweerd.

Omdat we allemaal steeds ouder kunnen worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker. Daarom is het CDA de afgelopen jaren sterk betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ouderenbeleid in onze gemeente.

Tijdens de bezuinigingsronde op de administratieve ondersteuning van de SWOM hebben wij samen met de Dorpslijst Langenboom ervoor gepleit dat er niet bezuinigd zou worden.

Daarnaast heeft het CDA opgeroepen een woonavond voor ouderen te organiseren. Mark Janssen, Maarten van Gemert en Henk Ermers zijn aan de slag gegaan met het verbinden en inspireren van een groep senioren. Mensen die graag samen een woonhofje of een patiowoning willen bouwen. Momenteel zijn er ruim 40 belangstellenden voor dit initiatief.

Het CDA ondersteunt projecten op het gebied zorgcoöperaties en huiskamerprojecten in alle dorpen. En heeft in het bijzonder oog voor het verenigingsleven, vrijwilligers en mantelzorgers.

Henk Ermers, nr. 15 op de kandidatenlijst, is als burger gevraagd om mee te denken op welke wijze Mill dementievriendelijk kan worden, met ook oog voor mantelzorger en omgeving. Denk aan voorlichtingen organiseren, dementie bespreekbaar maken, dagactiviteiten blijven aanbieden en continueren met bijvoorbeeld maatjes. Henk: Dementie neemt enorm toe en deze mensen moeten onderdeel van onze gemeenschap blijven. De maatschappij moet hen herkennen en erkennen, weten met hen om te gaan. Levenskwaliteit bewaken en helpen daar waar nodig. Als medewerker van Pantein sla ik uiteraard daar ook de brug mee.

Sinds zijn pensionering in 2012 is Aart Plas nauw betrokken geweest bij opzetten van het ouderenbeleid in onze gemeente. Een beleid waarmee onze gemeente koploper werd in de regio. De onlangs vastgestelde nota ouderenbeleid 2018 “Samen sterker ouder worden” bouwt nog steeds voort op dit fundament. Aart is momenteel als projectleider betrokken bij de bouw van de Mariakapel en de renovatie van het park Acaciahof. Een goed voorbeeld hoe ouderen, samen met de gemeente, iets moois kunnen realiseren. In de toekomst wil Aart zich als raadslid actief voor de senioren inzetten.

Speerpunten van het CDA voor de komende jaren zijn:

  • Zorgen voor meer ouderenwoningen in al onze dorpen
  • Geen bezuinigingen op SWOM en KBO’s
  • Betere persoonlijke service vanuit onze gemeente
  • Mantelzorgers ondersteunen met (extra budget voor) respijtzorg
  • Betere bekendmaking Sociaal Kernteam welke helpt bij lastige zorgvragen
  • Faciliteren vrijwillige zorg, maatjesprojecten en aanwezigheidshulp
  • Behoud van gemeenschapshuizen en huiskamerprojecten stimuleren
  • Hindernissen voor minder mobiele mensen signaleren en verhelpen
  • Activiteiten op het gebied van bewegen, sport en cultuur ondersteunen
  • Meer aandacht voor actieve vrijwilligers en mantelzorgers