De partijen VKP en Algemeen Belang ‘90 zijn eruit. Na meerdere intensieve en vruchtbare sessies, waarbij verkiezingsprogramma’s naast elkaar zijn gelegd en plannen zijn besproken, ligt er een coalitieprogramma getiteld ‘Een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht’.

Het coalitieprogramma is een overkoepelend en richtinggevend document voor de komende periode van vier jaren. Het college legt hiermee op hoofdlijnen de kaders vast waarbinnen en waarmee ze aan de slag gaan. De Toekomstvisie 2025 is een inspiratiebron die laat zien hoe de gemeente Mill en Sint Hubert er in 2025 uit wil zien.

De volgende thema’s, zoals ook in de Toekomstvisie 2025 beschreven, zijn opgenomen: Thema Wonen, werken, bereikbaarheid en samenleven, Thema Voorzieningen, onderwijs en sociaal domein, Thema Agro & Food en Thema Recreatie & toerisme.

Met dit nieuwe coalitieprogramma continueren ze het ingezette beleid. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn: vertrouwen in de eigen kracht van de inwoners (burgerparticipatie), samenwerking, zelfstandigheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociaal netwerk en duurzaamheid. Het programma geeft inzicht in de onderwerpen waarmee de coalitie gezamenlijk aan de slag willen gaan en prioriteit aan willen geven. Het laat zien waar de gemeenschappelijkheid ligt op de thema’s en biedt vooral ruimte en gelegenheid om over oplossingsrichtingen het gesprek aan te gaan in de openbaarheid; in de gemeenteraad en met de inwoners.

Het coalitieprogramma van 2018-2022 kunt u inzien op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert www.gemeente-mill.nl/coalitieprogramma.

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert bespreekt het coalitieprogramma op donderdag 14 juni.