Na wat formele bijeenkomsten van benoemingen in april en mei kwam de raad voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling om een groot aantal agendapunten af te tikken. Even wennen nu, want een achttal raadsleden van de coalitie VKP en AB’90 zit nu recht tegenover de zeven raadsleden van het CDA. Met in hun midden de burgemeester en de griffier, die samen de gedragsregels gaan handhaven.

Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s)

De agenda stond vol met jaarverslagen en begrotingen van Gemeenschappelijke regeling. Een GR is een uitbesteed gemeenschappelijk samenwerkingsverband van een aantal gemeenten, bedoeld om specifieke taken uit te oefenen. Het zijn openbare lichamen met een dagelijks bestuur. Enkele voorbeelden: GGD Hart voor Brabant, BCA afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, Regionale ambulancevoorziening etc.

Onze raad wordt gevraagd kennis te nemen van jaarrekeningen en in te stemmen met begrotingen van de GR’s. De invloed van onze raad is klein, omdat zij slechts een onderdeel vormt van de vele aangesloten gemeenten. Desalniettemin geeft onze raad kritiek en advies over de GR-raadsstukken, die vervolgens door de betreffende portefeuillehouders (College van B&W) overgebracht worden naar die GR’s.

GR’s calculeren onze winst weg

De algemene kritiek van de raad was het toevoegen van de positieve saldo’s aan hun eigen reserves i.p.v. het laten terugvloeien naar de aangesloten gemeenten. Bij tekorten staan de gemeenten aan de lat, maar bij overschotten verhogen die GR’s hun reserves steeds.

Coalitieprogramma

Na een korte toelichting van VKP en AB’90 gaf het CDA een beschouwing over het coalitieprogramma. Aanvankelijk leek het CDA positief, maar in een 10 minuten-durend betoog haalde het vernietigend uit. Een waslijst van kritiek ging richting VKP en AB’90. Samengevat kwam dat neer op een onduidelijke visie op herindeling, ontbreken van financiële onderbouwingen en tekortkomingen in het sociale domein. Ondanks dat het CDA nogal wat van haar ambities in het coalitieprogramma terugzag, stemde ze tegen. Om tot dat besluit te komen vroeg ze voor overleg een schorsing van de vergadering aan.

Nieuwe griffier

Tijdens het laatste agendapunt werd bij schriftelijke stemming Juul Cornips tot griffier van de Gemeente Mill en Sint Hubert benoemd. Hij was overigens al actief als interim-griffier bij onze gemeente.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Tenslotte werd als 21ste agendapunt een “vreemde motie aan de orde van de dag” door het CDA ingediend. Dat is een motie niet betrekking hebbend op een agendapunt. Het ging over een onderzoek naar woningbouwlocaties te Langenboom. Omdat een aantal overwegingen en verzoeken daarin niet realistisch en uitvoerbaar leken, werd de motie na een schorsing wel acceptabel gemaakt. Zowel CDA als de VKP en AB’90 dienden nu gezamenlijk een soortgelijke motie in, waarbij het college opgedragen werd zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het zoeken naar mogelijke woningbouwlocaties binnen de kernen van Langenboom en Sint Hubert.

Theo van Eenbergen, AB’90 Mill