Wethouder Van Daal: “Een solide begroting, maar we moeten nog meer vet op onze botten krijgen”

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert de Programmabegroting 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad.

“Met deze eerste begroting van nieuwe bestuursperiode, zet het college de ingezette lijn voort”, aldus verantwoordelijk wethouder Financiën Erik van Daal. “We voeren nog steeds een verantwoord financieel beleid en presenteren voor elk jaar een sluitende en solide begroting.” De gemeenteraad bespreekt deze begroting op 8 november aanstaande tijdens een openbare vergadering.

Tevreden

Wethouder Van Daal is tevreden met de gepresenteerde begroting: “Het college heeft de gemeenteraad voor de komende periode een solide begroting voorgelegd”, aldus Van Daal. “We zien een meerjarig sluitend beeld. Met deze begroting zetten wij de ingezette lijn door: we blijven terughoudend als het gaat om nieuw beleid en willen we een extra verhoging van gemeentelijke lasten zoveel mogelijk voorkomen. Zoals het er nu uitziet gaan we de komende jaren van een klein positief saldo in 2019 (€ 34.000) naar een wat ruimer overschot in 2022 (€ 584.000). In de begroting hebben we rekening gehouden met de belangrijkste speerpunten uit het nieuwe coalitieprogramma. Maar ook de in de Kadernota 2019 benoemde risico’s - op het gebied van de huishoudelijke hulp, de eigen bijdrage en de maatwerkvoorzieningen Wmo - zijn in de begroting verwerkt. Onder de streep vallen de financiële consequenties voor de gemeente Mill en Sint Hubert op de beleidsonderdelen Wmo en het Minimabeleid gelukkig mee”.

Weerstandsvermogen

Hoe is de financiële positie van de gemeente Mill en Sint Hubert, mocht zij te maken krijgen met tegenvallers? Wethouder Van Daal: “Tijdens het proces van de begroting hebben we alle directe kosten en opbrengsten kritisch tegen het licht gehouden. We willen eventuele structurele tegenvallers in de toekomst op kunnen vangen. Daardoor kan het voorzieningenniveau van onze gemeente op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven. Wat betreft de hoogte van ons weerstandsvermogen - dit geeft aan in hoeverre we als gemeente eventuele onverwachte tegenvallers en gekwantificeerde risico’s kunnen opvangen - blijft het zo dat we nog steeds meer ‘vet op onze botten’ moeten krijgen. Dit punt heeft onze blijvende aandacht”.

Aandachtspunten

In de Programmabegroting 2019-2022 wordt in de volle breedte aangegeven welke (financiële) keuzes de komende jaren worden gemaakt op de verschillende aandachtsgebieden. Wethouder Van Daal: “Naast ons streven om een dementievriendelijke gemeente te worden, krijgen wat mij betreft twee punten extra aandacht: de Sport- en Beweegnota en de Structuurvisie Sociaal Domein”.

“Als gemeente willen we de actieve deelname aan sport bij alle inwoners bevorderen, in het bijzonder bij ouderen. Hiervoor is een stimulerende omgeving nodig, die inspeelt op meer bewegen en gezonde voeding. Met het opstellen van een Sport- en Beweegnota willen we hier actief aan bijdragen”.

“Een van de programma’s in onze begroting is Maatschappelijke Zaken. Daarbinnen richten we ons onder andere op de zelfredzaamheid van inwoners; de ‘eigen kracht’. Daarbij krijgen de ‘samen-kracht’ - het zorgen voor elkaar - en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur extra aandacht. Als inwoners niet in staat zijn om op eigen kracht en met behulp van hun sociale netwerk oplossingen te vinden, pakken wij als gemeente onze rol, aanvullend op wat inwoners zelf kunnen doen. De inzet van maatwerkvoorzieningen is - daar waar mogelijk - gericht op het versterken van deze eigen kracht. Deze aanpak hebben we verwoord in de Structuurvisie Sociaal Domein. We streven in deze visie naar een integrale aanpak, gebaseerd op ‘één gezin, één plan en één regisseur’. Ook de vermindering van controle en regeldruk nemen we in deze structuurvisie mee. Deze Structuurvisie Sociaal Domein wordt in december aan de gemeenteraad aangeboden”.

Daarnaast krijgt ook de woningbouw in de gemeente Mill en Sint Hubert extra aandacht. Wethouder Van Daal: “Inderdaad. Bij het ontwikkelen van woningbouw bijvoorbeeld zal sterk worden ingezet op een goede woonbeleving, voldoende woningbouwmogelijkheden in alle kernen op basis van de actuele behoefte en de realisatie van levensloopbestendige woningen voor jong en oud. Verder proberen we passende initiatieven - zowel individuele als collectieve - zo veel mogelijk te faciliteren”.

”Op basis van de nu voorliggende begroting kunnen we - samen met en in het belang van onze inwoners en bedrijven - met vertrouwen naar de toekomst kijken en blijven werken aan een verantwoord financieel beleid voor de gemeente Mill en Sint Hubert.”

Begroting 2019 in één oogopslag

In de Programmabegroting 2019-2022 zijn alle uitgangs- en speerpunten per programma vertaald naar cijfers. De volledige Programmabegroting van de gemeente Mill en Sint Hubert kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl (Raadsinformatie -> Raadsinformatie Actueel -> Kalender -> 8 november 2018). Voor uw gemak heeft de gemeente een ‘Begroting 2019 in één oogopslag’ gemaakt, met daarin de belangrijkste inkomsten- en uitgavenposten. Deze vindt u in De Neije Krant van deze week.