Donderdag a.s. vindt al weer de laatste raadsvergadering plaats voordat het zomerreces begint. Raadsactiviteiten worden pas weer in september opgepakt.

Eigenlijk staat er maar een drietal politiek belangrijke onderwerpen op de agenda, echter niet de minste. Daarnaast, gebruikelijk deze tijd, een groot aantal stukken van GR’s (Gemeenschappelijke Regelingen).

Waarom is deze agenda belangrijk?

Omdat de kadernota 2017-2020 besproken en vastgesteld wordt. Dit onderwerp is altijd politiek beladen, omdat de partijen hier hun eigen wensen ingewilligd willen zien. Ook het college heeft een aantal wensen op tafel gelegd. Er wordt dan na veel discussie of debat uiteindelijk per onderwerp iets besloten.
Hoewel er weinig financiële ruimte is voor nieuw beleid kan toch aan een aantal wensen binnen de kaders tegemoet gekomen worden. Benader uw politieke partij voor wensen, want nu gaat het er om!

Wat is een “kadernota?”

De “kadernota” geeft richting aan het college van B&W hoe “de begroting” voor de komende jaren in wordt opgesteld. Dat gebeurt in november. De lusten en lasten voor ons als inwoner van de gemeente Mill en Sint Hubert worden hier dan zichtbaar gemaakt. 

Caramba... de Jaarrekening 2015 neemt een diep bad!

De jaarrekening is nog niet door accountant Deloitte goedgekeurd. Het sociale domein (WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie) maakt de verwerking van de definitieve cijfers nog sterk onzeker. Dat geldt overigens voor alle gemeenten in Nederland. De raad kan nu slechts kennis nemen van de conceptjaarrekening en hoogstwaarschijnlijk pas in oktober definitief vaststellen. Voorlopig een verlies van € 111.000 en door wat boekhoudkundige trucs wordt meteen maar een diep bad genomen tot een negatief resultaat van € 774.000. Hoe dan ook, er wordt een flinke aanslag gepleegd op onze reserves.

Herindeling lijkt uitgesloten! 

De gemeentelijke reserves nemen voortdurend af en wanneer de berekening van de Algemene Reserve zich doorzet, komen we over acht jaar negatief uit en zijn in feite dan failliet. Geen enkele gemeente wil dan nog met de onze fuseren. Tja... hoe gaan we het tij keren?

De 1e bestuursrapportage (berap) van het college

Hierin wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen, zowel financieel als niet-financieel ten opzichte van de begroting. Het collectieve driemanschap van B&W heeft geen koers kunnen houden richting begroting, want momenteel is er al een bedrag van € 233.000 overschreden. Grotendeels door niet verwachte oorzaken vanuit de Rijksoverheid. Zo kunnen ambtenaren van CGM hun vakantiegeld eerder opvragen en dat betekent nu al eenmalig € 159.000 opzij zetten. Verbod op chemische onkruidbestrijding kost jaarlijks € 38.000. De te Brede School aan de Langenboomseweg is permanent onderbezet en kost jaarlijks extra € 30.000.

Pluim!

De ambtenarenorganisatie (CGM) verdient een pluim voor de prima leesbare verslagen. Er is flink aan de weg getimmerd waardoor de jaarrekening, kadernota en bestuursrapportage voorzien zijn van een fraaie lay out. Maar nog belangrijker zijn de goede leesbare tekst en onderbouwingen. Hopelijk zal dat de hoeveelheid schriftelijke en mondelinge vragen sterk verminderen. We zullen het zien!

Theo van Eenbergen, AB’90