Op het Udens College heeft iedere leerling sinds anderhalf jaar een persoonlijke coach. Er is in een individueel gesprek aandacht voor: hoe kan ik het beste leren, hoe voel ik me fijn in een groep, wat wil ik bereiken?

Het klinkt voor de hand liggend. Dat is het ook. Leerlingen, ouders en ook docenten zijn blij met deze een-op-een aandacht. Op de open dag op 18 januari ontdekken leerlingen van groep 7 en 8 van alles over het vernieuwende onderwijs op het Udens College en ontmoeten ze de coaches. Het vmbo, het havo/vwo en Waldorf Uden vrijeschool openen deze dag hun deuren.

Coach helpt bij maken van keuzes

Het Udens College heeft een vernieuwend onderwijsconcept waarbij gepersonaliseerd leren het sleutelwoord is. “We willen dat het kind zelf meer keuzes kan maken. Dat hij meer zeggenschap en regie heeft over de manier van leren, de leerroute”, vertelt Miel Smits, een van de afdelingsdirecteuren van het havo/vwo. “Omdat een kind een kind blijft, heeft het goede begeleiding nodig. De persoonlijke coach helpt bij het maken van keuzes die gebaseerd zijn op de doelen van de leerling.”

Brede blik naar het kind

Op het havo/vwo heeft een leerling iedere week een gesprek met zijn of haar coach, op het vmbo is dat om de week. In die gesprekken komt niet alleen het ‘leren’ aan bod. “We praten over ‘het gaat niet zo goed bij Frans, hoe kan ik dat verbeteren?’, maar ook over ‘hoe functioneer ik in de klas’ en ‘wat vind ik leuk om te doen en wat wil ik bereiken’”, licht Janine van de Elsen, coördinator en leerlingcoach op het vmbo. “We kijken breder naar het kind en hebben aandacht voor hoe het kind zich voelt en ontwikkelt.”

Leren om zelf keuzes te maken

Waarom krijgt de leerling meer keuzemogelijkheden en hier coaching bij? Smits: “De belangrijkste reden is de snel veranderende en complexe maatschappij. We willen kinderen hier goed op voorbereiden en leren hen hoe ze zich goed staande kunnen houden. Ze leren nu keuzes te maken in een veilige schoolomgeving, zodat ze straks zelf ook de goede keuzes kunnen maken en succesvol kunnen zijn.” Daarnaast geeft de afdelingsdirecteur aan dat landelijk gezien de motivatie om te leren bij leerlingen achteruit gaat. “Zelf keuzes mogen maken, werkt motiverend. Ook krijgen kinderen door coaching meer inzicht in hun behoeften en doelen en leren ze die ook te verwoorden.”

Naast de persoonlijke coaching is er op het vmbo en op het havo/vwo ook enkele keren in de week groepscoaching. “Hier is aandacht is voor de hele klas en praten we over ‘leven, leren en werken’”, vertelt Van den Elsen.

Korte lijntjes, sterkere relatie

De nieuwe vorm van coaching is veel meer gericht op het individu dan het oude mentorschap. “We ervaren in de school een groot verschil. Ook ouders en leerlingen geven aan in enquêtes en gesprekken het positief te vinden”, geeft Smits aan. “Ouders merken dat het kind korte lijntjes heeft met de coach en sluiten vaker aan bij een gesprek. De relatie is sterker”, voegt Van den Elsen toe.

“We staan nog wel aan het begin en we ontwikkelen coaching door. We willen ook dat het kind nog meer keuzes krijgt. Bijvoorbeeld over de manier van leren: wil ik klassikale les of wil ik een video kijken en daar een opdracht over maken? Of over hoe leerlingen kunnen laten zien dat ze stof beheersen – bijvoorbeeld een presentatie geven in plaats van een toets. Die stappen gaan we maken, waardoor ook de coaching nog meer inhoud krijgt”, besluit Smits.

Nieuwe tak: Waldorf Uden vrijeschool

Het onderwijsconcept waarbij coaching een grote rol speelt is ingericht op de sector havo/vwo en sector vmbo. Het is het streven dat het Udens College vanaf volgend schooljaar nog een nieuwe onderwijsvorm heeft: Waldorf Uden, vrijeschool. Dat is een type onderwijs waarbij de brede ontwikkeling van kinderen centraal staat en heeft een eigen visie op onderwijs. “We zijn voorzichtig positief dat we in het najaar kunnen starten.”

Open dag

Tijdens de open dag op 18 januari zijn de deuren van de sector vmbo aan het Kleinveld open van 9.30 tot 13.30 uur. Op het havo/vwo is iedereen welkom van 11.00 tot 15.00 uur, President Kennedylaan. Waldorf Uden presenteert zich deze dag op de sector havo/vwo tussen 11.00 en 15.00 uur.