Begin 2017 heeft er op initiatief van enkele raadsleden een ontmoeting plaats gevonden met een tiental senioren waarvan bekend was, dat deze al ruime tijd geleden belangstelling hadden getoond voor het zelf bouwen van een levensloopbestendige woning.

In januari van dit jaar is om die reden een initiatief gestart door de drie ondergetekenden om verkennend op zoek te gaan naar mogelijkheden een dergelijk plan te realiseren in het centrum van Mill. Parallel hiermee werd door het gemeentebestuur ook gewerkt aan de ontwikkeling van een algehele huisvestingsvisie. De jongeren zijn in het eerste helft van dit jaar geraadpleegd. In vervolg daarop wordt op 23 november door de gemeenteraad een informatieavond belegd voor senioren om hun woonbehoeften te peilen.

Pantein en SWOM zullen aanvullende informatie verstrekken omtrent seniorenhuisvesting o.a. in de huursector, met nadruk op zelfredzaamheid en mantelzorgverlening.

Voor wat betreft de bouwmogelijkheden wordt binnen de initiatiefgroep gedacht aan een CPO-constructie, dat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. E.e.a. vertaald in een specifiek ontwerp waarin de bouwers zelf de richting aan geven en niet verplicht worden een nagenoeg voorgebakken ontwerp te accepteren van een commerciële projectontwikkelaar. CPO is zeker niet de gemakkelijkste weg maar anderzijds ook niet onhaalbaar. Dit bewijzen CPO projecten ook in buurgemeenten.

Herkent u of een van uw naasten zich in hetgeen hierboven ter sprake gebracht wordt, kom dan zeker op 23 november om 19.30 uur naar Myllesweerd.

Namens initiatiefgroep (Paul Sweens, Theo Peters en Jo van Soest)