Het zijn vreemde tijden, corona heeft overal en op iedereen invloed. Toch is het de gemeentelijke organisatie gelukt om een kadernota uit te brengen, vanuit AB’90 dank daarvoor.

In één van de belangrijkste momenten in het jaar bespreekt de gemeenteraad de kadernota. Hierin worden de politieke wensen aan het college doorgegeven en later verwerkt in de meerjarenbegroting.

Veel gaat toch door

Afgelopen periode is ondanks de coronacrisis veel doorgegaan, vaak aangepast en soms gewoon. We hebben digitaal vergaderd en de kadernota is voorbereid door het college. Onzekerheden over de gemeentefinanciën zijn echter groot. Gelukkig zijn vanuit het Rijk nog flinke financiële wijzigingen doorgevoerd, maar de onzekerheid blijft. Vandaar dat de kadernota in augustus nog een nadere invulling krijgt. De nu voorliggende kadernota is dan ook erg beleidsarm. Op dit moment zal AB’90 niet al te veel opmerkingen maken en alleen hoofdlijnen aangeven. Bij die nadere invulling zullen we dieper op de inhoud ingaan.

Belangrijke items voor AB‘90

Gezondheid is een belangrijk thema voor AB’90. Bij de aandachtspunten die we op dit moment onder de huidige omstandigheden willen benoemen is dit ook onze rode draad.

  • Gezonde en veilige omgeving die je samen met anderen vorm kunt geven en waarin gehoord en erkend wordt. Maar ook klimaatadaptatie, beweegvriendelijk, verkeersveilig, milieu, voeding en duurzaamheid zijn van groot belang. Indien het budget voor duurzaamheidsleningen opraakt ziet AB’90 dat graag aangevuld zodat onze inwoners verder kunnen met verduurzamen van hun woningen.
  • Goed wonen met voldoende woningen voor alle doelgroepen in alle kernen.
  • Gezonde ontwikkelmogelijkheden voor iedereen en vooral voor kinderen: onderwijs, sport en cultuur uitdagend en uitnodigend.
  • Gezonde economie: De noodverbandjes als gevolg van bedrijven die keihard geraakt werden door corona, zijn gelegd, maar nu moeten we doorpakken om de economie weer gezond te maken. Dat kan door uitgaven op zo kort mogelijke termijn, zodat bedrijven aan het werk kunnen blijven. Hiervoor dienen we bij de kadernota ook een motie in over het Investeringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit, zodat geld ook snel ingezet wordt.
  • Zelfredzaamheid en weerbaarheid: mensen en kernen helpen om zo veel mogelijk zelfredzaam en weerbaar te worden en te blijven. Hiervoor hebben we een amendement ingediend bij de jaarrekening. Om zelfredzaam en weerbaar te zijn moet je wel ergens terecht kunnen om op weg geholpen te worden. De gemeente, maar ook andere organisaties, moeten daarom open staan voor vragen en snel de juiste antwoorden geven.

Financiën

Onze gemeente voert al enige jaren duurzaam financieel beleid, waarbij we de begroting meerjarig sluitend maken en daarbij de ‘lusten en lasten’ evenwichtig proberen te verdelen. Wel zien we dat de bezuinigingen vrijwel steeds ten laste komen van de openbare ruimte en dat sociale zaken vooral door toedoen van het Rijk, steeds meer geld kost. Dit kan zo niet blijven voortduren, de kwaliteit van de openbare ruimte moet op orde blijven. De begroting is voor 2021 nog niet sluitend, graag zien we bij de begrotingsbehandeling afgewogen keuzevoorstellen om de begroting meerjarig sluitend te maken.

Vooruitblik

Dit waren de laatste algemene beschouwingen van Algemeen Belang ’90 in onze gemeente Mill & Sint Hubert. We onderzoeken momenteel op welke manier we de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen in de nieuwe gemeente. We hebben we alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.