Hoe belangrijk is de komende periode voor onze lokale democratie? Verkiezingen vormen de basis voor democratie, want het brengt nieuwe zuurstof in die lokale democratie.

Kiezer en gekozene zijn het meest dicht bij elkaar ‘in de buurt’. De gevolgen van één gemeente Land van Cuijk kunnen heel fors zijn, omdat schaalvergroting ertoe leidt dat onze burgers zich niet meer herkennen in die fusiegemeente. Wij moeten niet het gevoel krijgen dat we het eigenaarschap over onze lokale democratie kwijtraken.

Koester onze onafhankelijkheid

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten slaan gemeenten alarm over gedwongen fusies door provincie en maakt zich hard voor het standpunt dat herindeling van onderop moet komen.
Zelfs de minister blijkt steeds meer doordrongen van het belang van de lokale democratie en vindt ook dat herindeling van onderop moet komen. Het kabinet heeft alle reden om zuinig te zijn op gemeenten en moet gemeenten ruimte geven om zelf beleid te maken, op maat en met mogelijkheid van verschil. Gemeenten hebben de laatste jaren nog meer aan belangstelling gewonnen, zij hebben door decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en arbeidsparticipatie meer taken gekregen.

Geen plattelandsstad

De voorgenomen herindeling tot één gemeente Land van Cuijk, ziet AB’90 niet zitten. In het raadsvoorstel moesten 34 kernen omgevormd worden tot één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners en een oppervlakte van 350 km2. Hiermee waren we ineens de op vier na grootste gemeente van Nederland.

Democratie is omgaan met verschillen

Inwoners moeten inbreng hebben aan de voorkant en daarom vindt AB’90 deze inbreng bij burgers die lokaal hun werk doen in hun buurt, wijk of dorp bijna nog belangrijker dan inhoud. Lokale democratie gaat er ook over dat we nog kunnen laten zien wat we als gemeente doen. Bij herindeling wordt dat er niet beter op. Democratie is niet de macht van de helft plus één, maar democratie is omgaan met verschillen. Inwoners willen hun verschillende opvattingen terug horen in de gemeenteraad. In onze gemeente met vier kernen is dat soms al moeilijk genoeg, maar hoe moet dat dan met 34 kernen? Welke problemen lossen we hier eigenlijk mee op? We introduceren alleen maar problemen.

Maak krachtige kernen

AB’90 zegt dus: “Samen met onze inwoners en wijk- en dorpsraden werk maken van krachtige kernen”. Door intensieve samenwerking, inzet van vrijwilligers en gemeentelijke ondersteuning komen onze wijk- en dorpsraden, verenigingen, zorgcoöperaties enzovoort van de grond. Niet omdat de gemeente het voorschrijft, maar omdat de gemeenschap daar zelf voor kiest.

Flexibele schalen

Gemeenten voeren hun taken steeds meer uit samen met andere bestuurslagen. Daarom is AB’90 voor meerschaligheid, omdat elk onderwerp op de juiste schaal uitgevoerd moet worden. Soms binnen de gemeente en dicht bij de burger, dan weer in regionaal verband samen met andere gemeenten. AB’90 ziet veel meer in intensieve samenwerking tussen alle gemeenten in het Land van Cuijk om uitvoer te geven aan een groot aantal opgestarte projecten, zoals bijvoorbeeld glasvezel.

Algemeen Belang ’90 vindt dat we met z’n allen de lokale democratie moeten koesteren en vooralsnog niet gaan voor herindeling. Mocht in de toekomst een herindeling daadwerkelijk aantoonbare voordelen opleveren, dan zal AB’90 opnieuw alle argumenten afwegen. En tal van argumenten vóór behoud van een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert vindt u op onze website: www.ab90.nl.

Theo van Eenbergen
AB’90